ตารางรายการแจ้งซ่อม/ขอใช้บริการ

ลำดับ
ผู้แจ้งปัญหา
รายการปัญหา
วันที่แจ้ง
สาเหตุของปัญหา
การแก้ไขปัญหา
สถานะ
รายละเอียด
198
นางสาวกุลวิภา ชีพรับสุข
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
การใช้งานของ Google Chrome มีปัญหา ไม่สามารถอ่านหน้าจอที่เขียนด้วย java ได้
2022-11-04
09:33:52 น.
197
นางสาวรัตตินันท์ รัฐโรจน์ฐากุล
กลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ลองตรวจสอบดูแล้วน่าจะเป็นที่สาย
2022-11-02
10:54:41 น.
196
กฤตภาส จิระรัตน์พิศาล
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เปิดไม่ได้
2022-11-02
09:18:49 น.
195
สุกฤตภัทร ใจรื่น
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
print งานไม่ได้
2022-10-19
10:57:31 น.
Driver Error
ติดตั้ง Driver ใหม่เรียบร้อย
194
นางสมหมาย ดอกจันทน์
กลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน
เครื่อง Printer
เครื่องพิมพ์ ไม่ print
2022-10-17
14:45:22 น.
สายแลนขาด เนื่องจากหนูกัดสายไฟ
ให้ใช้สาย USB แทนที่
193
นางสาวรัตนาพร จันทร์สมวงษ์
กลุ่ม อำนวยการ
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ไปลงโปรแกรมวินโดว์ ใหม่ แล้วระบบอีเมล์กลางของ สพฐ.หาย (ต้องการให้ลงโปรแกรมอีเมล์กลางของ สพฐ.ให้ใหม่)
2022-09-09
10:53:20 น.
192
นางสาวนิพัทธา กายเย็น
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เข้าใช้งาน internet ไม่ได้
2022-07-06
13:30:59 น.
สายแลนเสีย
เปลี่ยนสายแลนใหม่
191
นางสาวนิพัทธา กายเย็น
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เครื่อง Printer
สั่งปริ้นงานแล้วเครื่องปริ้นงานไม่ตอบสนอง
2022-06-01
14:10:13 น.
ตั้งค่า IP เคลือข่าย
190
รัตตินันท์ รัฐโรจน์ฐากุล
กลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน
เครื่อง Printer
ติดตั้งเครื่องปริ๊น
2022-05-19
14:28:31 น.
ติดตั้ง Driver
189
นางสาวสุพิชฌาย์ นราทอง
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมMicrosoft Office และอินเตอร์เน็ตได้ (โปรแกรม chrome) หายไปจากหน้าจอ
2022-05-06
11:22:32 น.
โปรแกรมหมดอายุ
188
นายชาญณรงค์ มงคลศิวกุล
กลุ่ม นโยบายและแผน
Microsoft Office
การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ล้มเหลว
2022-05-02
16:07:56 น.
โปรแกรมหมดอายุ
187
สุกฤตภัทร ใจรื่น
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
print งานไม่ได้
2022-04-20
14:10:26 น.
ลง Driver ไม่สมบูรณ์
186
นางสาวยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ไม่สามารถเชื่อมต่อ Google Drive จากคอมพิวเตอร์ได้
2022-04-18
13:54:37 น.
ยกเลิกการซ่อม
185
นางสมหมาย ดอกจันทน์
กลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
Zip ข้อมูล ส่งสพฐ. เปิดไฟล์ไม่ได้
2022-03-30
10:42:07 น.
ไม่มีโปรแกรมแตกไฟร์
180
นางเพชรรุ่ง เอี่ยมธนพรรณ
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่อง Printer
เครื่องปริ๊นไม่ได้
2022-02-21
10:14:04 น.
ยกเลิกซ่อม
179
สุกฤตภัทร ใจรื่น
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
print งานไม่ได้
2022-02-20
17:38:21 น.
ลง driver ใหม่
178
นางสาวสุพิชฌาย์ นราทอง
กลุ่ม นโยบายและแผน
เครื่อง Printer
ปริ้นงานไม่ได้
2022-02-11
16:26:22 น.
ไม่มี Driver
ลง Driver
177
อัฐพร วิทยาเจริญ
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
แก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ไม่ได้
2022-02-11
11:01:52 น.
เลขไอพีเปลี่ยน
ตั้งค่าไอพี
176
สมพร เมืองแป้น
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ไม่สามารถปริ๊นท์ได้
2022-02-11
10:55:11 น.
เลขไอพี่เปลี่ยน
ตั้งค่าไอพี
175
นายกฤตภาส จิระรัตน์พิศาล
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
อื่นๆ
ไม่สามารถเสนอเรื่องในระบบ amss++ ได้
2022-02-09
10:20:48 น.
ระบบใช้ตัวอักษรพิเศษไม่ได้
แนะนำไม่ให้ใส่ตัวอักษรพิเศษ
174
จุฬารัตน์ ผุยรอด
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
เครื่องปริ้น Error
2022-02-07
08:10:45 น.
แก้ไขแล้ว
173
จุฬารัตน์ ผุยรอด
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
word 2010 แถบแดง ผลิตภัณฑ์ล้มเหลว
2022-02-03
09:48:47 น.
แก้ไขแล้ว
172
นางพัตรา เมฆประยูร
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เปิดงานไมโครซอฟท์เวิร์ด ระบบไม่ทำงาน บันทึกไม่ได้ พิมพ์ไม่ได้ ทำงานไม่ได้
2022-02-02
11:54:22 น.
หมดอายุ
แก้ไขแล้ว
171
นางสาวสุพิชฌาย์ นราทอง
กลุ่ม นโยบายและแผน
เครื่อง Printer
ปริ้นงานไม่ได้
2022-02-01
11:47:24 น.
IP เครื่องพิมพ์เปลี่ยน
แก้ไข IP ให้ตรงกับเครื่องพิมพ์
170
อัฐพร วิทยาเจริญ
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ลงโปรแกรม Acrobat Pro.
2022-02-01
10:58:57 น.
โปรแกรมหมดอายุ
ลงโปรแกรมใหม่
169
น.ส.อุษา ใหญ่ไล้บาง
กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
คอมพิวเตอร์บู๊ทไม่ขึ้น
2022-02-01
10:30:55 น.
ระบบปฏิบัติการอ่าน Card Reader ก่อน Harddisk ทำให้เข้าระบบปฏิับัติการไม่ได้
ตั้งค่าให้อ่าน Harddisk ก่อน Card Reader
168
นางสาวกรรณิการ์ ทองแท่งใหญ่
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
สายอินเตอร์เน็ตขาด
2022-02-01
08:59:04 น.
หนูกัดสาย
เดินสายใหม่
167
ธนาภา พรหมจำรัส
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
แลนด์เครื่องปริ้นคอมพิวเตอร์เพื่อใช้แสกนงานส่งโรงเรียน
2022-01-21
14:52:48 น.
ไม่ได้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์
แก้ไขแล้ว
166
ธนาภา พรหมจำรัส
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ลำโพงเครื่องไม่ติด
2022-01-21
14:25:51 น.
เสียบสายลำโพงผิดช่อง
แก้ไขแล้ว
165
นางสาวสุกัญญา พลายยงค์
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่อง Printer
เครื่องปริ๊นไม่ได้
2022-01-21
13:33:47 น.
กระดาษติด
แก้ไขแล้ว
164
นางสมหมาย ดอกจันทน์
กลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน
เครื่องสแกนเนอร์
เชื่อมต่อเครื่องสแกนเนอร์
2022-01-12
15:50:57 น.
ไอพีไม่ตรง
แก้ไขแล้ว
163
นางเสริมสุข ประดิษฐขำ
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครือข่าย Internet
เครื่องปริ๊นไม่ได้
2022-01-07
10:26:55 น.
มีเอกสารสั่งพิมพ์ค้างอยู่ในระบบจึงทำให้งานที่สั่งพิมพ์ใหม่ไม่ดำเนินการ
ยกเลิกเอกสารที่สั่งพิมพ์ค้างไว้และrestartเครื่องเพื่อดำเนินการสั่งพิมพ์ใหม่
162
นางสาวชลธิชา อาภานุรักษ์
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่อง Printer
เครื่องปริ๊นไม่ได้
2022-01-04
14:51:29 น.
สายไฟหลวม
ขยับสายอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพปกติ
161
นางสาวนิพัทธา กายเย็น
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เครื่อง Printer
ติดตั้งเครื่องปริ้น OKI ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มกฎหมายและคดี
2021-12-29
10:50:38 น.
ไอพีเครื่องพิมพ์ไม่ตรง
ตั้งค่าไอพีเครื่อง
160
นางสาวสุกัญญา พลายยงค์
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
หมดอายุไม่สามารถอานไฟล์ pdf ได้
2021-12-24
08:31:23 น.
หมดอายุ
เปลี่ยน key
159
นางจรรยาพร ยอดแก้ว
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
จอดำ
2021-12-23
15:28:43 น.
สายหลวม/หหน้าจอแสตนบาย
แก้ไขแล้ว
158
ณภัทร พูลสมบัติ
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
อื่นๆ
เชื่อมต่อ Internet ไม่ได้
2021-12-15
19:17:38 น.
เครื่องโทรศัพท์ไม่รับไอพี
ยังระบุสาเหตุไม่ได้
157
ณภัทร พูลสมบัติ
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เครือข่าย Internet
เชื่อมต่อInternet ไม่ได้
2021-12-15
19:13:46 น.
เครื่องโทรศัพท์ไม่รับไอพี
ยังระบุสาเหตุไม่ได้
156
สุกฤตภัทร ใจรื่น
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องเปิดไม่ได้
2021-11-30
08:50:38 น.
Mainboardเสีย ส่งร้านซ่อม
155
นางสาวนิพัทธา กายเย็น
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เครื่อง Printer
สั่งปริ้นงานแล้วเครื่องปริ้นงานไม่ตอบสนอง
2021-10-26
09:12:10 น.
ไม่ได้แชร์ network
ดำเนินการแล้ว
154
นายกฏตภาส
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
ขัดข้องปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
2021-10-20
11:18:14 น.
ซับน้ำหมึกเต็ม
ส่งซ่อม
153
นางสาวกรรณิการ์ ทองแท่งใหญ่
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติด
2021-09-08
10:13:53 น.
เสียบปลั๊กไม่แน่น
ดำเนินการขยับปลั๊กให้เรียบร้อยแล้ว
150
เสริมสุข ประดิษฐขำ
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เปิดคอมแล้วไม่มีข้อความขึ้นที่หน้าจอ และไฟไม่ขึ้นที่คีบอด
2021-08-28
14:15:30 น.
ส่งร้านซ่อม
149
สมใจ กายเย็น
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เครื่อง Printer
ลงโปรแกรมเครื่องปริ๊นซ์
2021-06-21
18:48:08 น.
เรียบร้อยแล้ว
148
น.ส.ชลธิชา อาภานุรักษ์
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ช้า อืดผิดปกติ
2021-06-14
14:39:43 น.
ไฟล์ขยะ
ดำเนินการลบทิ้ง ทำให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
147
นางสาวรัตนาพร จันทร์สมวงษ์
กลุ่ม อำนวยการ
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ระบบ AMSS ใช้งานไม่ได้
2021-06-08
14:55:37 น.
Browser ใช้งานมีปัญหา
ถอนการติดตั้ง และติดตั้งให้ใหม่เรียบร้อย
146
นางสาวนิพัทธา กายเย็น
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ชอบขึ้น Error แล้วต้องรีเครื่องตลอด
2021-06-07
09:35:58 น.
Windows โดนไวรัส
ลง Windows ใหม่เรียบร้อย
145
นางสาวรัตนาพร จันทร์สมวงษ์
กลุ่ม อำนวยการ
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ดูระบบ AMSS
2021-04-08
10:11:10 น.
ดำเนินการแล้ว
144
สุนีย์ นิ่มคล้าย
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม PDF ที่สามารถต่อไฟล์ได้
2021-04-07
15:04:52 น.
ติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Pro เรียบร้อย
142
สมใจ กายเย็น
กลุ่ม อำนวยการ
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
โปรแกรมมีปัญหา
2021-03-23
16:00:03 น.
Microsoft Word หมดอายุ
ติดตั้ง License Microsoft Office
141
สมใจ กายเย็น
กลุ่ม อำนวยการ
เครื่อง Printer
สั่งงานแล้วเครื่องไม่ปริ้นซ์งานให้
2021-03-02
15:02:32 น.
Driver เครื่องพิมพ์มีปัญหา
Restart คอมพิวเตอร์ใหม่
139
สมพร. เมืองแป้น
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
window เสียหาย
2021-03-01
16:46:07 น.
มีไวรัส
สแกนไวรัสทำให้ใช้งานได้ราบรื่นขึ้น
138
น.ส.ดวงฤดี เลิศวนิชย์ทิพย์
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
อินเตอร์เน็ตหมดอายุ
2021-03-01
16:19:13 น.
แก้ไขแล้ว
137
สุนีย์ นิ่มคล้าย
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
โปรแกรม Excel รวน มีปัญหา และ ACDsee ไม่สามารถแก้ไขได้
2021-02-23
10:53:12 น.
แก้ไขแล้ว
136
สุนีย์ นิ่มคล้าย
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
โปรแกรม Excel รวน มีปัญหา และ ACDsee ไม่สามารถแก้ไขได้
2021-02-23
10:50:25 น.
แก้ไขแล้ว
135
นางสาวสุกัญญา พลายยงค์
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เปิดเครื่องไม่ติด
2021-02-17
10:10:48 น.
เครื่องไม่ Boot เข้า Windows
มีการเสียบ Flash Drive ทำให้เครื่องอ่านข้อมูลที่ Flash Drive ทำให้ไม่สามารถเข้า Windows ได้ ทำการดึง Flash Drive ออกใช้งานได้แล้วปกติ
134
นางสมหมาย ดอกจันทน์
กลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน
เครือข่าย Internet
ไม่สามารถทำงานผ่านเครือข่าย Internet
2021-02-16
15:19:25 น.
แก้ไขแล้ว
133
วิชุดา ศรีสุวัฒนานันท์
กลุ่ม นโยบายและแผน
เครื่อง Printer
ไม่สามารถปรินท์งานได้
2021-02-04
14:09:58 น.
Driver Printer มีปัญหา
ลบแล้วติดตั้งใหม่
132
นางสาวรัตนาพร จันทร์สมวงษ์
กลุ่ม อำนวยการ
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ได้
2021-02-03
13:38:44 น.
driver ค้าง
Restart คอมพิวเตอร์ใหม่
131
นางสาวรัตนาพร จันทร์สมวงษ์
กลุ่ม อำนวยการ
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ระบบ AMSS ไม่สามารถลงรับงานที่มาในระบบได้ ทำให้ต้องพิมพ์งานทุกเรื่องออกมาเป็นเอกสารกระดาษ และลงรับด้วยมือ
2020-12-24
11:48:00 น.
ระบบขัดข้อง
ดำเนินการแก้ไขแล้ว
130
นิพัทธา กายเย็น
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เครื่อง Printer
ติดตั้งเครื่องปริ๊น , แชร์ปริ๊นเตอร์
2020-12-22
14:08:52 น.
แชร์จากเครื่อง ผอ.ลาวัลย์ ศรีวิเศษ เรียบร้อยแล้ว
129
นายพินิจ พรธนารัตน์
กลุ่ม อำนวยการ
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เข้าInternetไม่ได้
2020-12-14
08:51:03 น.
ไม่ได้ Login
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
128
tanapa
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เปลี่ยนถ่านไบออสหมด
2020-11-30
13:57:27 น.
ดำเนินการแล้ว
127
นางสมหมาย ดอกจันทร์
กลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
หน้าจอขึ้นอะไรไม่รู้ ไม่สามารถใช้งานได้ ขอด่วนค่ะ
2020-11-30
09:39:01 น.
ความละเอียดหน้าจอภาพใหญ่เกินไป ทำให้มองไม่เห็นอะไรเลย
เปลี่ยนขนาดหน้าจอภาพให้ใหม่
126
สุวรรณา แดงสวัสดิ์
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
สาย lan ชำรุด
2020-11-30
09:10:40 น.
หนูกัดสายไฟ
เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อย
125
จรรยาพร ยอดแก้ว
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
หน้าจอไม่มีสัญญาณภาพ
2020-11-26
13:49:15 น.
คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมด SLEEP
กดปุ่มเปิดเครื่องใหม่
124
กุลวิภา ชีพรับสุข
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่องสแกนเนอร์
ติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์
2020-11-26
12:55:34 น.
ไม่มี Driver เครื่อง Scanner
ติดตั้ง Driver เครื่อง Scanner
123
tanapa
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องเปิดไม่ได้
2020-11-26
08:29:45 น.
ถ่าน BIOS หมด
เปลี่ยนถ่าน BIOS ใหม่
122
พะเยาว์ เอี่ยมสะอาด
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องปริ้นไม่ได้
2020-11-23
15:27:31 น.
Driver เครื่องพิมพ์มีปัญหา
รีเซ็ต Driver เครื่องพิมพ์ให้ใหม่
120
นางสมหมาย ดอกจันทน์
กลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
Scrial Number หมดอายุ
2020-11-18
09:38:44 น.
Microsoft Office หมดอายุ
ติดตั้ง License ให้เรียบร้อยแล้ว
119
น.ส.ณัฏฐิกา ลิ้มเฉลิม
กลุ่ม รองผอ.สพท.
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เข้าInternetไม่ได้
2020-11-12
15:03:33 น.
User หมดอายุ
ดำเนินการเพิ่มวัน
118
น.ส.อุษา ใหญ่ไล้บาง
กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เปิดไม่ติด CUPส่งเสียงดังเตือนเป็นระยะ
2020-11-12
15:02:37 น.
ram เปลื้อน
ทำความสะอาด ram
117
ธนาภา สุขผล
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้
2020-10-27
11:24:58 น.
ปิดเครื่องโดยไม่ Shut Down บ่อยครั้ง
Repair Startup ทำให้ใช้งานได้ปกติ
116
นางสาวชลธิชา อาภานุรักษ์
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่อง Printer
เครื่องปริ๊นไม่ได้
2020-10-12
13:35:16 น.
Driver เครื่องพิมพ์ Error
Restart Computer ใหม่ ใช้งานได้ปกติ
115
นางสาวสุกัญญา พลายยงค์
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครือข่าย Internet
ไม่สามารถเชื่อมต่อ internet ได้
2020-10-12
13:31:52 น.
Switch Hub เสีย
เปลี่ยน Switch Hub ใหม่
114
วิชุดา ศรีสุวัฒนานันท์
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ลำโพงไม่ดัง
2020-10-12
12:41:16 น.
ไม่ได้เลือกช่อง Input
สอนวิธีการเลือกช่อง Input ใช้งานได้ปกติ
113
กิตติยา
กลุ่ม อำนวยการ
เครื่องสแกนเนอร์
ติดตั้งเครื่ิองใหม่
2020-10-06
11:13:40 น.
ไม่มี Driver
ลง Driver ใช้งานได้ปกติ
112
สุนีย์ นิ่มคล้าย
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เวลาเปิดเครื่องช้า บางครั้งก็ปิดโปรแกรมไปเป็นหน้าจอสีฟ้า
2020-10-06
11:00:57 น.
เคลียร์ไฟล์ขยะ และโปรแกรมไม่จำเป็น
ใช้งานได้ดีขึ้น
111
สุวรรณา แดงสวัสดิ์
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
รบกวนดู google drive f วางงานแชร์หาย
2020-10-05
10:28:52 น.
ไม่ได้เปิดโปรแกรม Drive File Stream
เปิดโปรแกรม Drive File Stream
110
อัฐพร วิทยาเจริญ
กลุ่ม นโยบายและแผน
อื่นๆ
เพิ่ม user name เพื่อเข้าใช้ระบบ AMSS++ เวอร์ชันใหม่ เนื่องจากเข้าระบบไม่ได้
2020-10-01
10:41:38 น.
ไม่มี username
เพิ่ม username ให้ใหม่
109
นางสาวรัตนาพร จันทร์สมวงษ์
กลุ่ม อำนวยการ
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ระบบ AMSS ใช้งานไม่ได้
2020-09-30
09:40:46 น.
การย้ายระบบ AMSS ไประบบใหม่ ทำให้ Link ที่เซฟไว้เป็นของระบบเก่า
ให้เข้า Link จากทางหน้าเว็ปไซต์
108
นางเพชรรุ่ง เอี่ยมธนพรรณ
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
หน้าจอคอมพิวเตอร์ดับเองตลอด ต้องเปิดเครื่องใหม่
2020-09-23
15:54:42 น.
เนื่องจากไวรัส
ทำการลง Windows ใหม่
107
ธนาภา สุขผล
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ระบบไลน์ในเครื่อง PC ใช้ไม่ได้ จะส่งงานให้โรงเรียนและร้านค้าไม่ได้
2020-09-11
08:58:16 น.
เครือข่ายมีปัญหาชั่วคราว
106
นางสมหมาย ดอกจันทน์
กลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน
เครื่อง Printer
เครื่องหมายตกใจขึ้นสีแดง
2020-09-09
15:52:37 น.
แจ้งซ้ำ
105
นางสมหมาย ดอกจันทน์
กลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน
เครื่อง Printer
เครื่องหมายตกใจขึ้นสีแดง
2020-09-09
15:38:41 น.
แจ้งซ้ำ
104
นางสมหมาย ดอกจันทน์
กลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน
เครื่อง Printer
เครื่องหมายตกใจขึ้นสีแดง
2020-09-09
15:38:41 น.
ตั้งค่าหน้ากระดาษไม่ถูกต้อง
ตั้งเป็นขนาด A4
103
รัตนาพร
กลุ่ม อำนวยการ
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ระบบ AMSS ใช้งานไม่ได้
2020-09-09
10:48:16 น.
เครื่อข่ายมีปัญหาชั่วคราว
102
พนัชกร
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อื่นๆ
เปิดเอกสารแนบไม่ได้
2020-09-09
10:42:10 น.
เครือข่ายมีปัญหาชั่วคราว
101
เสริมสุข ประดิษฐขำ
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องปริ้นท์เตอร์ไม่สามารถพิมพ์เอกสารได้
2020-09-08
15:20:40 น.
Driver มีปัญหา
Reset Driver Printer ใช้งานได้ปกติ
100
นางสาวอรวรรณ ผอมขาวช่วง
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
Microsoft Office ลายเส้นหมดอายุ
2020-08-24
12:13:35 น.
โปรแกรมหมดอายุ
ลงใหม่
99
นางสาวกรรณิการ์ ทองแท่งใหญ่
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้ธุรการคนใหม่
2020-08-19
09:23:18 น.
ดำเนินการแล้ว
98
นางสาวสุกัญญา พลายยงค์
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
หน้าจอกระพริบและดับเองต้องเปิดใหม่ตลอด
2020-08-18
10:46:17 น.
จอเสื่อมสภาพ
บันทึกซ่อม
97
จรรยาพร ยอดแก้ว
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ไม่สามารถเข้าโปรแกรมทำงานได้
2020-08-18
08:49:04 น.
เข้าใช้งานรหัสไม่ได้
ทำการเคลียร์ค่ารหัสผ่านที่จดจำไว้
96
นางพัตรา เมฆประยูร
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
โปรแกรมเอ็กเซลใช้ไม่ได้
2020-08-17
15:15:07 น.
Microsoft Office หมดอายุ
ติดตั้ง Microsoft Office ให้ใหม่
95
รัชฎา นวลหิน
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เครื่องสแกนเนอร์
หมึกล้น
2020-08-11
10:28:36 น.
ดำเนินการแล้ว
94
นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เข้าอินเทอร์เน็ตแล้วหลุด
2020-08-10
09:58:19 น.
สาย Lan หลวม
ทำการขยับสาย Lan ให้ใหม่ ใช้งานได้ปกติ
93
วิชุดา ศรีสุวัฒนานันท์
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ลงโปรแกรมใหม่
2020-07-23
10:34:06 น.
คอมพิวเตอร์ทำงานช้า เนื่องจากไวรัส
ทำการลง Windows ใหม่ เพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้น
92
น.ส.ดวงฤดี เลิศวนิชย์ทิพย์
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
Microsoft Office เหลือเวลาใช้งาน 20 วัน
2020-07-22
14:09:48 น.
Microsoft Office หมดอายุ
ทำการลง Microsoft Office ให้ใหม่
91
tanapa
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
อื่นๆ
ให้กลุ่ม IT ลงประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 13 รายการ
2020-07-21
11:23:16 น.
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
90
นางสาวศศิวิมล ปุยะพันธ์
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ลงโปรแกรม Microsoft office .s,j
2020-07-20
16:02:09 น.
Microsoft Office หมดอายุ
ติดตั้ง License key ให้ใหม่
89
นางสาวศศิวิมล ปุยะพันธ์
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เครื่องสแกนเนอร์
ติดตั้งโปรแกรม
2020-07-20
14:00:00 น.
ไม่มี Driver Scanner
ติดตั้ง Driver Scanner ให้เรียบร้อย
88
นางสาววรรณชนก จารุกิจอนันต์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ลงวินโดว
2020-07-20
12:09:12 น.
คอมพิวเตอร์การทำงานล่าช้า
ติดตั้งระบบปฏิบัติการให้ใหม่
87
วิชุดา ศรีสุวัฒนานันท์
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เข้าระบบไม่ได้
2020-07-16
09:22:28 น.
ไม่ได้ Login เข้าสู่ระบบ
Login เข้าสู่ระบบ เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต
86
somjai
กลุ่ม อำนวยการ
เครื่อง Printer
ติดตั้งระบบแชร์เครื่องปริ๊น
2020-07-10
12:57:20 น.
IP เครื่องพิมพ์ไม่ตรงกับในเครื่อง
ตั้งค่า IP ในเครื่องให้ตรงกับเครื่องพิมพ์
85
tanapa
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าระบบไลน์ ใน PC เพื่อดำเนินการe-bidding จัดซื้อครุภัณฑ์
2020-07-09
14:33:28 น.
ไม่ได้เชื่อมต่อ Internet
ทำการ Login เพื่อเข้าสู่ Internet
84
อาภา กุลพสุมนต์
กลุ่ม อำนวยการ
เครื่องสแกนเนอร์
เครื่องสแกนเนอร์ไม่ทำงาน
2020-07-08
16:03:29 น.
Driver Scanner มีปัญหา
ติดตั้ง Driver Scanner ใหม่อีกครั้ง
83
อัฐพร วิทยาเจริญ
กลุ่ม นโยบายและแผน
อื่นๆ
ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office และ Acrobat Pro
2020-07-03
16:05:00 น.
ไม่มีโปรแกรม
ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้ว
82
นางสาวณภัทร์ เจริญสุข
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ต้องการพิมพ์เอกสาร ไปเครื่องพิมพ์อื่น
2020-07-02
10:40:02 น.
ไม่สามารถแชร์เครื่องพิมพ์ได้
ใช้งานแชร์เครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์อื่น
81
Sunee
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เครือข่าย Internet
ไม่สามรถเข้าใช่้อินเตอร์เน็ตได้
2020-07-01
09:14:09 น.
switch hub เสีย
น้ำอุปกรณ์สำรองในห้อง server แปลี่ยนแทน
80
ธนาภา สุขผล
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ระหว่างทำงานหน้าจอจะมีข้อความขึ้นมารบกวนอยู่ตลอดเวลาว่า "ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน Microsoft OffictW
2020-06-30
17:00:51 น.
Microsoft Office หมดอายุ
ติดตั้้ง Licence Key ให้เรียบร้อยแล้ว
79
สุพิชฌาย์ นราทอง
กลุ่ม นโยบายและแผน
เครื่องสแกนเนอร์
เชื่อมเครือข่ายกับเครื่องปริ้นต์มีปัญหา
2020-06-29
14:15:56 น.
เครื่องพิมพ์ขึ้น Drum (อุปกรณ์ตลับหมึกมีปัญหา)
ทำการถอดแล้ว ทำความสะอาด ใส่เข้าไปใหม่ ใช้งานได้ปกติ
78
สุพิชฌาย์ นราทอง
กลุ่ม นโยบายและแผน
เครื่องสแกนเนอร์
สแกนเนอร์ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย
2020-06-29
14:09:44 น.
มีการใช้งานหลายรอบ ทำให้ไดร์เวอร์เกิดการรวน
รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ พบว่าใช้งานได้ปกติ
77
วิชุดา
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบ gmail ได้ค่ะ
2020-06-26
10:54:59 น.
ไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
76
พนัชกร
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ซ่อมเครื่องปริ้น
2020-06-25
10:26:11 น.
ลง Driver
75
นางอาภา กุลพสุมนต์
กลุ่ม อำนวยการ
อื่นๆ
จัดทำ QR code ลงทะเบียนผ่าน google form ของการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 30 มิ.ย. 2563
2020-06-23
10:21:29 น.
เรียบร้อยแล้ว
74
นางอาภา กุลพสุมนต์
กลุ่ม อำนวยการ
อื่นๆ
ช่องทางการประชุม onlie ผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 30 มิ.ย. 2563
2020-06-23
09:37:57 น.
จัดทำ Google Meet เตรียมความพร้อมระบบประชุมทางไกล
73
นางสาวณภัทร์ เจริญสุข
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ต้องการพิมพ์เอกสาร ไปเครื่องพิมพ์อื่น
2020-06-22
15:16:22 น.
มองไม่เห็น Printer อีกเครื่อง
เชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง ใช้การได้เรียบร้อย
72
วิชุดา
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
2020-06-19
09:01:10 น.
ไม่ได้ login เข้าระบบ
เข้าหน้าเว็บ login เพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
71
สมใจ กายเย็น
กลุ่ม อำนวยการ
เครื่อง Printer
ไม่สามารถพิมพ์ได้
2020-06-18
12:49:01 น.
IP ของเครื่องพิมพ์เปลี่ยน
ทำการ Config IP ใหม่
70
พะเยาว์ เอี่ยมสะอาด
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องปริ้นไม่ได้
2020-06-18
08:34:33 น.
หัวพิมพ์ตัน
ล้างหัวพิมพ์
69
นายกฤตภาส จิระรัตน์พิศาล
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ติดตั้งเครื่องปริ้น
2020-06-17
11:04:32 น.
เครื่องปริ้นเตอร์ส่งซ่อม
แชร์ให้ใช้งานชั่วคราว
68
สุวรรณา แดงสวัสดิ์
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
แชร์งานไม่ได้
2020-06-16
13:57:37 น.
Google Drive File Stream มีปัญหา
ทำการปิดแล้ว Login เข้าใหม่
67
นายกฤตภาส จิระรัตน์พิศาล
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ติดตั้งเครื่องปริ้น
2020-06-16
11:40:24 น.
เครื่องพิมพ์ใช้งานไม่ได้ ลูกยางสึก ต้องดำเนินการเปลี่ยนลูกยาง
66
นางสาวสุกัญญา พลายยงค์
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องปริ๊นไม่ได้
2020-06-12
10:15:30 น.
Driver ใช้งานไม่ได้
ดำเนินการติดตั้ง Driver Printer ใหม่
65
นางสาวอัญชนา แพกำเนิด
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องปลิ๊นไม่ได้
2020-06-12
10:12:06 น.
ไม่ได้เสียบสายเครื่องปริ้น
เสียบสายให้ใหม่
64
น.ส.ดวงฤดี เลิศวนิชย์ทิพย์
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เปิด google แล้วขึ้น 403. That an error
2020-06-11
13:33:05 น.
เครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีปัญหา
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก้ไขให้เรียบร้อย
63
น.ส.ชลธิชา อาภานุรักษ์
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ไม่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูล Excel ได้
2020-06-10
18:30:18 น.
Microsoft Office มีปัญหา
ติดตั้ง Microsoft Office รุ่นใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว
62
น.ส.ชลธิชา อาภานุรักษ์
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องปริ้นท์เตอร์ไม่สามารถพิมพ์เอกสารได้
2020-06-05
09:56:23 น.
Microsoft Office มีปัญหา
ถอนการติดตั้งแล้วลงเวอร์ชั่นใหม่เรียบร้อย
61
นางสาวสุกัญญา พลายยงค์
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เปิดโปรแกรม pdf ไม่ได้
2020-06-04
15:09:20 น.
Adobe Acrobat เวอร์ชั่นเก่า
ติดตั้งรุ่นใหม่เรียบร้อยใช้ได้ปกติ
60
สมใจ กายเย็น
กลุ่ม อำนวยการ
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ระบบการอนุม้ติขอใช้ยานพาหนะ
2020-06-03
18:16:42 น.
จัดทำระบบแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ใช้งาน
ดำเนินการเรียบร้อย
59
สมใจ กายเย็น
กลุ่ม อำนวยการ
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
บันทึกเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิด
2020-06-03
18:13:59 น.
ดำเนินการเรียบร้อย
58
ธนาภา สุขผล
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
อื่นๆ
แจ้งโรงเรียนให้นำเงินประกันสังคมมาคืน
2020-06-02
15:55:37 น.
แจ้ง รร.ทาง e-office
57
ธนาภา สุขผล
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ติดตั้ง mail ในเครื่องคอมพิวเตอร์
2020-06-02
15:53:34 น.
สร้างบุ๊คมาร์กแถบเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง
55
นางสาวรัตนาพร จันทร์สมวงษ์
กลุ่ม อำนวยการ
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ช่วยปรับรูปแบบตรงการลงรับใน AMSS ให้เป็นแบบเดิมด้วยค่ะ รูปแบบใหม่ไม่สะดวกในการใช้งานเลยค่ะ ลงรับแล้วเสียเวลามาก
2020-06-01
10:39:49 น.
Chrome มีการอัพเดต ฟ้อน/รูปแบบการแสดงผลจึงไม่เหมือนเดิม
แนะนำให้ใช้ Firefox แทน
54
นางเสริมสุข ประดิษฐขำ
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เนื่องจากเครื่องแสกน และเครื่องไลแผ่นซีดีชำรุด จึงขอให้แสกนและไลซีดีให้ จำนวน 3 รายการ
2020-05-22
15:38:06 น.
ดำเนินการเรียบร้อย
53
น.ส.ชลธิชา อาภานุรักษ์
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ติดตั้งคอมพิวเตอร์และปริ้นท์เตอร์พร้อมลงโปรแกรม จำนวน 3 ชุด เพื่อใช้ในการสรรหาพนักงานราชการฯ ตน. นักจิตวิทยาฯ
2020-05-22
15:36:36 น.
ดำเนินการเรียบร้อย
52
นางปาริชาติ ปานดี
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เปิด PDF ไม่ได้
2020-05-22
10:16:12 น.
Internet Explorer มีปัญหา ไม่สามารถอ่านไฟล์ PDF ได้
ลบและติดตั้งโปรแกรมใหม่
51
อัฐพร วิทยาเจริญ
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ติดตั้งเครื่องพิมพ์
2020-05-22
10:04:44 น.
ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
50
นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เข้าไลน์ใน PC ไม่ได้
2020-05-22
08:18:17 น.
ไม่ได้เชื่อมต่อ Internet
เชื่อมต่อ Internet
49
ณภัทร พูลสมบัติ
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
Write แผ่นไม่ได้
2020-05-19
15:51:05 น.
หัวอ่าน CD มีปัญหา
ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น Write ข้อมูล
48
สมใจ กายเย็น
กลุ่ม อำนวยการ
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
โปรแกรมปริ้นซืใช้งานไม่ได้
2020-05-19
15:23:07 น.
เกิดจากไม่เลือกการพิมพ์เป็นหน้า A4 ทำให้ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้
จัดขนาดหน้าเป็น A4 แล้วสั่งพิมพ์
47
สมใจ กายเย็น
กลุ่ม อำนวยการ
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เปิดเข้าระบบของเวป สพป.นครปฐม เขต 1 ไม่ได้
2020-05-19
13:49:44 น.
ไม่ได้ Login เข้าระบบ Authentication
เข้า Link Login เข้าสู่ระบบ และตั้งค่า Bookmark ไว้เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย
46
สุวรรณา แดงสวัสดิ์
กลุ่ม นโยบายและแผน
เครื่อง Printer
Print ไม่ทำงาน
2020-05-19
09:37:23 น.
IP เครื่องปริ้นเปลี่ยน
Config IP ใหม่แล้ว
45
พะเยาว์ เอี่ยมสะอาด
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
โปรแกรม อาโคแบค หายไปเปิดไม่ได้
2020-05-18
09:27:39 น.
license หมดอายุ
ติดตั้ง license ใหม่
44
นางอาภา กุลพสุมนต์
กลุ่ม อำนวยการ
เครื่อง Printer
ติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้ด้วยคะ
2020-05-14
15:26:37 น.
ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
43
นางอาภา กุลพสุมนต์
กลุ่ม อำนวยการ
อื่นๆ
โทรศัพท์ไม่ได้ยินเสียง
2020-05-14
15:25:21 น.
โทรศัพท์สัญญาณไม่ดี
เกิดจากกล่องต่อสายโทรศัพท์หลวม ทำการติดเทปกาว ไม่ให้กล่องสัญญาณขยับ
42
ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม
กลุ่ม รองผอ.สพท.
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้ระบบฟ้อง windows มีปัญหา
2020-05-14
13:42:06 น.
Windows Update ตลอดเวลา แจ้งเตือน ไม่ Support เพราะเป็น Windows รุ่นเก่า
ทำการปิด Windows Update
41
รัชฎา นวลหิน
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
อื่นๆ
ลงโปรแกรมสแกน
2020-05-14
10:38:21 น.
Printer ที่มีไม่สามารถ Scan เอกสารได้
ติดตั้ง Driver Scan Printer ผ่าน Network
40
นางสาวณภัทร์ เจริญสุข
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ต้องการพิมพ์เอกสาร ไปเครื่องพิมพ์อื่น
2020-05-14
10:37:31 น.
ต้องการพิมพ์ไปออกเครื่องพิมพ์เครื่องอื่น
Share Driver Printer จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
39
พนัชกร พุฒิแสงจันทร์
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ลงwindows
2020-05-08
15:21:35 น.
Windows ติดไวรัส
ดำเนินการลงใหม่เรียบร้อย
38
นางสมใจ กายเย็น
กลุ่ม อำนวยการ
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ข้อมูลหาย แก้ไขระบบ ลง Windows ใหม่
2020-04-24
14:50:04 น.
ระบบปฏิบัติการมีปัญหา
ลง Windows ใหม่
37
สมพร เมืองแป้น
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เชื่อมเครือข่ายกับเครื่องปริ้นต์มีปัญหา
2020-04-21
16:09:50 น.
Driver Printer มีปัญหา
ลบแล้วลง Driver ใหม่
36
สุพิชฌาย์ นราทอง
กลุ่ม นโยบายและแผน
เครื่องสแกนเนอร์
เชื่อมเครือข่ายกับเครื่องปริ้นต์มีปัญหา
2020-04-21
16:08:36 น.
Driver Scanner มีปัญหา
ลบแล้วลง Driver ใหม่
35
สุกฤตภัทร ใจรื่น
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
โปรแกรม window ไม่สมบูรณ์
2020-04-15
09:52:18 น.
Windows หมดอายุ
ติดตั้ง key ให้ใหม่
34
รัชฎา นวลหิน
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ใช้งาน excel ไม่ได้
2020-04-15
09:36:46 น.
Microsoft Office หมดอายุ
ติดตั้ง Key ให้ใหม่
33
นางสาวอัญชนา แพกำเนิด
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
ลงโปรแกรม p obec ในโน๊ตบุ๊ค
2020-04-10
13:25:55 น.
ดำเนินการ ลงโปรแกรม p obec แล้ว
32
นางอัฐพร วิทยาเจริญ
กลุ่ม นโยบายและแผน
เครื่อง Printer
เชื่อมต่อ printer กับ notebook computer
2020-04-09
13:54:28 น.
แชร์ปริ้นเตอร์ให้ใช้งานได้
31
นางสาววรรณชนก จารุกิจอนันต์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
อื่นๆ
ลงวินโดว์
2020-04-09
10:44:56 น.
Windows หมดอายุ
ติดตั้ง key ใหม่
30
สมพร เมืองแป้น
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ซ่อมเครื่องstart ไม่ขึ้น
2020-04-09
09:58:53 น.
สาเหตุยังไม่แน่ชัด
เบื่องต้น scan virus พบว่าใช้งานได้ดีขึ้น
29
อาภา กุลพสุมนต์
กลุ่ม อำนวยการ
อื่นๆ
จัดทำ QR code รายงานสถานการณ์ COVID-19
2020-04-03
11:05:57 น.
ทำแบบสอบถามออนไลน์
จัดทำ Google Form และสร้าง QR Code
28
นางสาวอัญชนา แพกำเนิด
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ขึ้นแจ้งเตือน error เวลาเข้าโปรแกรม
2020-04-02
13:28:23 น.
windows เป็นเวอร์ชั่นเก่าไม่รองรับโปรแกรมใหม่
ทำการลง windows ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่
27
สุวรรณา แดงสวัสดิ์
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
2020-04-01
15:59:25 น.
Google File Stream ใช้การไม่ได้
ดำเนินการ Login ใหม่ เนื่องจาก Google File Stream หลุด
26
ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม
กลุ่ม รองผอ.สพท.
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เปิดไม่ติด
2020-04-01
13:37:47 น.
ขยับตำแหน่งคอมพิวเตอร์ เสียบสายการ์ดจอผิดช่อง
เสียบสายใหม่
25
นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ซ่อมเครื่องปริ้น
2020-03-20
09:06:45 น.
ไดร์เวอร์ไม่ตอบสนอง
ลบแล้วลงไดร์เวอร์ใหม่
24
บงกช ยิ้มหนองโพธิ์
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
อื่นๆ
window เสีย
2020-03-19
10:27:09 น.
window เสีย
ลง windows ใหม่
23
บงกช ยิ้มหนองโพธิ์
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
window เสีย
2020-03-19
10:25:10 น.
window เสีย
ลง windows ใหม่
22
นางสมหมาย ดอกจันทน์
กลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน
เครื่อง Printer
สั่ง Print แล้วไม่ Print
2020-03-18
11:12:56 น.
ลง driver ตั้งค่า ip
21
น.ส.ชลธิชา อาภานุรักษ์
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ฮาร์ดดิสก์เสีย
2020-03-16
09:13:46 น.
harddisk bad sector
20
สมพร เมืองแป้น
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ระบบเสียงใช้ไม่ได้
2020-03-04
09:18:02 น.
ลง driver
19
สุพิชฌาย์ นราทอง
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
pc ฟ้องรีแพร์ ตลอด
2020-02-27
10:15:52 น.
windows ไม่สมบูรณ์
ใช้โปรแกรมซ่อม windows เบื้องต้น
18
นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ติดตั้งเครื่องคอมใหม่
2020-02-24
15:29:44 น.
ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
17
น.ส.อุษา ใหญ่ไล้บาง
กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
microsoft office ใช้งานไม่ได้
2020-02-21
10:40:42 น.
ไฟล์เสียหาย
ถอนการติดตั้งแล้วทำการลงใหม่
16
น.ส.อุษา ใหญ่ไล้บาง
กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เข้าInternetไม่ได้
2020-02-20
09:40:36 น.
ติดไวรัส
ลบ chrome ลงไหม่ ลง antivirus ใหม่
15
นางวิไล เรียนทัพ
กลุ่ม อำนวยการ
เครื่อง Printer
แชร์เครื่อง Printer
2020-02-20
09:31:50 น.
ไม่มี Driver
ลง Driver
14
สุพิชฌาย์ นราทอง
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เชื่อมเครือข่ายกับเครื่องปริ้นต์มีปัญหา
2020-02-19
15:39:13 น.
คอมพิวเตอร์มองไม่เห็นเครื่อง Printer
ทำการติดตั้ง Driver Printer ใหม่
13
สมหมาย ดอกจันทน์
กลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน
เครือข่าย Internet
เชื่อมต่อ Internet ได้ ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มงาน สพฐ.
2020-02-19
14:43:20 น.
browser chrome ติดไวรัส
ลบแล้วลงใหม่
12
นายปฐม แจ้งธรรมมา
กลุ่ม กฎหมายและคดี
เครื่อง Printer
พิมพ์จาก browser ไม่ได้
2020-02-17
13:08:40 น.
Driver Printer ซ้ำกัน
ลบ Driver ทั้งหมดและติดตั้งใหม่
11
นางสาววรรณชนก จารุกิจอนันต์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ลงโปรแกรม Microsoft office
2020-02-14
15:21:29 น.
Microsoft office 2013 ไม่สมบูรณ์
ลงโปรแกรม Microsoft office 2010
10
สุวรรณา แดงสวัสดิ์
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ลงโปรแกรมใหม่
2020-02-14
09:11:41 น.
เครื่อง Restart เอง
ลง Windows ใหม่
9
นางสาวศศิวิมล ปุยะพันธ์
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ระบบปฏิบัติการ windows
ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบ Internet ได้ เนื่องจาก Windowe มีปัญหา
2020-02-12
15:24:21 น.
Card Lan มีปัญหา
8
สุวรรณา แดงสวัสดิ์
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ไอคอนที่หน้าจอคอมฯ หาย
2020-02-11
10:47:00 น.
อาจติดไวรัส
เบื้องต้นติดตั้งสแกนไวรัส หากยังเป็นอีกเห็นควรลงระบบปฎิบัติการใหม่
7
นางสาวรัตนาพร จันทร์สมวงษ์
กลุ่ม อำนวยการ
เครื่อง Printer
เครื่องปริ้นใช้ไม่ได้
2020-02-07
11:22:18 น.
ไม่มี Drivers
ลง Drivers ใหม่
6
นางวิไล เรียนทัพ
กลุ่ม อำนวยการ
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เข้าระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้
2020-02-06
11:03:13 น.
สายแลนหลวม
ขยับสายให้เข้าล็อค
5
นางกิตติยา คล้ายสุบรรณ
กลุ่ม อำนวยการ
เครื่อง Printer
รายละเอียดงานไม่ออกจากเครื่องปิ้น
2020-02-05
15:30:14 น.
เครื่อง Printer แสดงสถานะ Offline
Reset Driver เครื่อง Printer ใหม่
4
สุนีย์ นิ่มคล้าย
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
โปรแกรม Excel รวน มีปัญหา ไม่สามารถคำนวณได้
2020-02-01
12:20:04 น.
Microsoft office รวน
ทำการลบ และติดตั้งเวอร์ชันใหม่ให้เรียบร้อย
3
น.ส.สุกฤตภัทร ใจรื่น
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
รูปแบบการใช้ excel
2020-01-31
16:22:58 น.
การตั้งค่าแบบฟอร์ม
ดำเนินการแก้ปัญหาแล้ว
2
นางสาวสมพร ศรีวราสาสน์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
Microsoft Office
รูปแบบวันที่
2020-01-31
16:11:58 น.
รูปแบบเซลล์ของวันที่ไม่ตรง
ทำการเปลี่ยนรูปแบบของวันที่เป็นแบบที่ต้องการ
1
กฤษณี เหล็กอิ่ม
กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
วันที่ไม่ตรง
2020-01-31
13:43:05 น.
ถ่าน bios หมด
เปลี่ยนถ่านให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว